ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Bevezető

 

I.

Számunkra nagyon fontos, hogy mindenben megfeleljünk a mindekor hatályos adatvédelmi szabályoknak és a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a www.lockedmein.hu és Bruger Bianka EV (a továbbiakban együtt: „Szolgáltató”) az érintettek adatai védelmére irányuló lépéseit, valamint a szolgáltatásunk során végzett adatkezelési folyamatokat.

 

A személyes adatokat minden esetben bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely a személyes adatok biztonságát garantálja.

 

II.

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogya tevékenységünk során, személyes és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza, illetve az érintetteknek (jelentkezők/látogatók/játékosok) a szükséges tájékoztatást megadja.

 

Automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást a Szolgáltató nem végez, az adatokat harmadik országba nem továbbítjuk. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató és munkavállalói férnek hozzá.

 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató megváltoztatására, mely esetben az érintetteket a lehető legrövidebb határidőn belül értesíti.

 

Fontosabb fogalommeghatározások

 

„GDPR” – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE atermészetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történővédelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelethatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

 

„személyes adat” – azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlenvagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egyvagy több tényező alapján azonosítható;

 

„adatkezelés” – a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagynem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így agyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módontörténő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,törlés, illetve megsemmisítés;

 

„profilalkotás” – személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződőbizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez,gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz,érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagymozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 

„álnevesítés” – a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynekkövetkeztében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapíthatómeg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltévehogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezésiintézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosíthatótermészetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni

„nyilvántartási rendszer” – a személyes adatok bármely módon – centralizált,decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya,amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

„adatkezelő” – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagybármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeitönállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit azuniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelőkijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog ismeghatározhatja;

 

„adatfeldolgozó” – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökségvagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;„címzett” – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagybármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól,hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálatkeretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyesadatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek

általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően azalkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

„az érintett hozzájárulása” – az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelőtájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozatvagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogybeleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

„adatvédelmi incidens” – a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagymás módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlanhozzáférést eredményezi;

 

A Szolgáltató tevékenysége során történő adatkezelés

 

A kezelt személyes adatok típusa:

A Szolgáltató a tevékenysége során izgalmas, kreatív, szórakoztató szabaduló szobás játéklehetőséget kínál a www.lockedmein.hu oldalon történő regisztráció keretében. 

 

 1. A látogatók a weboldalon történő regisztrációt követően tudnak jelentkezni a játékra. A jelentkezés során a Szolgáltató a játékosok nevét, e-mail címét, valamint telefonszámát, mint személyes adatot kezeli.

 

 1. A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítéséhez számlát állítunk ki, melyhez elengedhetetlen a játékosok nevének és lakcímének kezelése.

 

 1. Ezt meghaladóan úgynevezett technikai adatok kezelésére kerül sor, melybe beletartoznak az oldal használata során keletkezett adatok, mint az IP cím, a bejelentkezési infók, böngészőadatok, az egyes oldalak látogatási ideje, oldalmegtekintések és navigációs utak, az oldalak látogatásának száma és időpontja.

 

 

 

 

Az adatok feldolgozásának jogalapja az érintett hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja:

 

 1. A játékban történő részvételhez szükséges adatok kezelésének célja a látogatók regisztrálása és a nyújtandó szolgáltatás biztosítása.

 

 1. A számlázáshoz szükséges személyes adatok kezelésének célja, hogy a Szolgáltató a számviteli törvényeknek megfelelően számlát tudjon kibocsátani az ellenérték megfizetéséhez.

 

 1. Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy megőrizzük az oldalunk biztonságos működését.

 

Az adatkezelés jogalapja: 

 

 1. A játékban történő részvételhez szükséges adatok esetében az érintett hozzájárulása.

 

 1. A számlázáshoz szükséges személyes adatok esetében az 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.), számlakibocsátási kötelezettségre vonatkozó rendelkezései.

 

 1. A játékos hozzájárulása.

 

Az adatkezelés időtartama:

 

 1. A szolgálatás (játék) nyújtását követően legfeljebb 3 munkanapig, de legfeljebb a játék igénybevételét biztosító kupon felhasználási idejét követő 3 munkanapig.

 

 1. A 2007. évi CXXVII. törvényben (áfa tv.); a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben, valaminta digitális archiválás szabályairól szóló 1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet által meghatározott ideig, legfeljebb 8 évig.

 

 1. A szolgálatás (játék) nyújtását követően legfeljebb 3 munkanapig, de legfeljebb a játék igénybevételét biztosító kupon felhasználási idejét követő 3 munkanapig.

 

Adatfeldolgozó:

 

 1. Adatfeldolgozó cég neve: Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC
  Adatfeldolgozó Székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA.
  Cél: Hírlevelek küldése céljából

 

 1. Adatfeldolgozó cég neve: booked4us
  Adatfeldolgozó Székhelye: (székhelye: 2600 Vác, Zichy Hippolyt utca 12.)
  Cél: A weboldalon történő időpontfoglaláshoz szükséges adatok céljából

 

 1. Adatfeldolgozó cég neve: Németh Dániel Egyéni Vállalkozó, Tárhelyszolgáltató

Adatfeldolgozó Székhelye: 2230, Gyömrő, Zrínyi utca 1.

Cél: Tárhelyszolgáltató, Személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

 

 

 

 

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 

A Szolgáltató a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

 

A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, illetve, hogy az adatkezelés hiteles legyen, hogy megvalósuljon az adatintegritás, és hogy az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek,

 

Az adatokat továbbá megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Megfelelő technikai megoldással biztosítjuk, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt más adatállományokkal.

 

Mindezeken túl olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

A Szolgáltató az adatkezelés során

 

 • megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult,
 • megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét, és
 • gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Informatikai rendszerünk és hálózatunk egyaránt védett a különböző számítógépes támadások ellen. A biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodunk

 

A Szolgáltató, mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

 

Az esetleges adatvédelmi incidenst a Szolgáltatókésedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 

www.lockedmein.hu és Bruger Bianka EV.

adószám: 69111189-1-41

székhely: 1133 Bp, Ipoly 26/b.

elérhetőség: info@lockedmein.hu

 

Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését visszavonását, az adatkezelés korlátozását valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, az adatkezelő fenti elérhetőségein, illetve ügyfélszolgálata útján.

 

Tájékoztatáshoz való jog:

 

Az érintett kérelmére a Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

Az érintett hozzáféréshez való joga:

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

 

A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Szolgáltatóelektronikus formában szolgáltatja.

 

A tájékozódáshoz való jog írásban a megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

 

Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

 

Helyesbítés joga:

 

Az érintett kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. A személyes adatok módosításához kérjük, keresse fel a Szolgáltatót a hivatalos e-mail címén, az info@lockedmein.hu e-mail címen.

 

Törléshez való jog:

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,illetve védelméhez.

 

A személyes adatok törléséhez kérjük, keresse fel a Szolgáltatót a hivatalos e-mail címén, az info@lockedmein.hu e-mail címen.

 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

 

Az érintett kérésére a Szolgáltatókorlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

A Szolgáltatóaz érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

A személyes adatok kezelésének korlátozásához kérjük, keresse fel a Szolgáltatót a hivatalos e-mail címén, az info@lockedmein.hu e-mail címen.

 

Adathordozáshoz való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Tiltakozás joga:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Szolgáltató nem kezeli.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotás

 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Visszavonás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Eljárási szabályok

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Szolgáltatóa kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

Kártérítés és sérelemdíj:

 

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

 

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

 

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

Bírósághoz fordulás joga:

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás:

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 

 

 1. Marketing kommunikáció

 

A vállalkozás tevékenysége során nélkülözhetetlen fontosságú marketingkommunikáció folytatása. Az ezzel kapcsolatos adatkezelés jogalapja az érdeklődés mutatása a szolgáltatásaink felé, vagy a felhasználók kifejezett hozzájárulása.

 

Az Európai Unió Privacy and Electronic Communications Regulations (PECR) szabályozása alapján marketingcélú üzeneteket küldünk a felhasználóinknak, ha vásároltak tőlünk, vagy kifejezetten hozzájárultak marketingüzenetek fogadásához.

 

A hozzájárulás felfüggesztését, és az üzenetekről való leiratkozást minden esetben jól látható módon lehetővé tesszük. Minden egyes e-mail alján megtalálható a leiratkozáshoz szükséges link, vagy az adatbázisból való eltávolítás kérhető az info@lockedmein.hu e-mail címen.

 

A marketing kommunikációról való leiratkozás esetén is küldhetünk üzeneteket, de csak a rendelések teljesítésére vonatkozóan.

 

Anonimizált adatok és “COOKIE”-k

 

A www.lockedmein.hu oldalon, e-mail üzenetekben és hirdetésekben használ ún. “cookie”-kat és hasonló technológiákat, mint követőkódok, re-marketing címkék, pixelek, amik a felhasználó hozzájárulása után lépnek működésbe.

 

Ezek a technológiák segítenek nekünk jobban megérteni a felhasználók viselkedését és érdeklődését, így segítve a magasabb színvonalú és hatékonyabb működésünket.

A célunk az, hogy a www.lockedmein.hu használata minél felhasználóbarátabb és személyesebb legyen. Amennyiben a felhasználó szeretné megtiltani ezeknek a technológiáknak a nem személyes adatok rögzítését, az megtehető az alábbi módokon:

 

 • a webhelyen megjelenő cookie figyelmeztetések segítségével letiltható ezek betöltődése
 • a böngészőben a “cookie”-k letiltásával
 • vagy ennek az eszköznek a segítségével (http://www.youronlinechoices.eu/)

 

 

Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal az info@lockedmein.hu e-mail címen.